طراحی استند

طراحی استند

ساخت استند
فرآیند طراحی استندهای تبلیغاتی با توجه به پارامترهای زیر انجام میگردد.
وزن محصول-ابعاد محصول-تعداد محصول در هر استند-فضای قابل استفاده برای هر استند و مقدار هزینه ی هر استند مشخص میگردد.
طرح و ایده های خلاقانه ی متخصصین شرکت استند سالید بااستفاده از نرم افزارهای طراحی قطعات و سازه های صنعتی در زمینه های ساخت -تولید و مباحث گرافیکی پیاده سازی میگردد.
همچنین استانداردهایی برای طراحی استندها در سبکهای مختلف وجود دارد که متخصصین شرکت استند سالید به منظور ارتقای محصولات و رضایت مشتری آماده ی ارائه ی تجربیات خود در این زمینه میباشند.

Copyright 2006-2016 Web Designed By YasanCo ©